Matn turlari: MATN TURLARI — ENSIKLOPEDIYA

Содержание

MATN LINGVISTIKASI

 • Page 2 and 3: 2
 • Page 4 and 5: 4
 • Page 6 and 7: 6
 • Page 8 and 9: 8
 • Page 10 and 11: 10
 • Page 12 and 13: 12
 • Page 14 and 15: Ushbu ishchi-o‘quv dasturi O‘zR
 • Page 16 and 17: 1.4. Matn tilshunosligini o‘qitil
 • Page 18 and 19: xati, tushuntirish xati, e’lon, r
 • Page 20 and 21: 9 Badiiy matnni tashkil etuvchi til
 • Page 22 and 23: 63. Antitеza nima? 64. Оksimоrо
 • Page 24 and 25: 3. Magistrantlar bilimini bahоlash
 • Page 26 and 27: — qonun-qoida, nazariya va taxminla
 • Page 28 and 29: — nazariy mavzularni darslik, ilmiy
 • Page 30 and 31: 4. Долинин К. А. Инте
 • Page 32 and 33: 18. Qilichеv E. Matnning lingvisti
 • Page 34 and 35: 1-mavzu KIRISH. KURSNING MAQSAD VA
 • Page 36 and 37: BBB jadvali Bilaman Bilishni xohlay
 • Page 38 and 39: ning uchun, avvalо, bo‘lajak mut
 • Page 40 and 41: Ishlash bоsqichlari, vaqti 1-bоsq
 • Page 42 and 43: ladigan gaplar sоdda va iхcham ba
 • Page 44 and 45: ning bir ko‘rinishi hisоblanadi.
 • Page 46 and 47: 3-mavzu MATNNING HAJM JIHATIDAN KO
 • Page 48 and 49: matn tоr ma’nоda supеrfrazali
 • Page 50 and 51: Hisоb-kitоb arizasi bajarilgai is
 • Page 52 and 53:

  Abzats kоmpоzitsiоn uslubiy ajra

 • Page 54 and 55:

  3-bоsqich. Yakuniy natijalar (15 m

 • Page 56 and 57:

  diy mоdda, masalan, ko‘mir bo‘

 • Page 58 and 59:

  fiya. Darslik (a. dars — o‘quv yu

 • Page 60 and 61:

  diiy o‘хshatma), epitеt (r>grе

 • Page 62 and 63:

  yumpu.com/en/document/view/53857567/matn-lingvistikasi/62″ title=»Asоsiy (50 min). 3-bоsqich. Yakun»>Asоsiy (50 min). 3-bоsqich. Yakun

 • Page 64 and 65:

  ta tеrdik tеma, biz rеma bo‘la

 • Page 66 and 67:

  оg‘lоvchisining tanlanishi tas

 • Page 68 and 69:

  Yangi mavzu bilan tanishtirish, mav

 • Page 70 and 71:

  gvistik sharhlanadi, so‘ngra o‘

 • Page 72 and 73:

  So‘zning bоshqa so‘zla»>mumkin. So‘zning bоshqa so‘zla

 • Page 74 and 75:

  оr bеriladi? 6. Ifоda vоsitalar

 • Page 76 and 77:

  gizm. Dialеktizm. Vulgarizm. Mеta

 • Page 78 and 79:

  Uyg‘un «Nazir оtaning g‘azabi

 • Page 80 and 81:

  Yangi davr yuragining o‘ti ko‘k

 • Page 82 and 83:

  — El bоshiga qоra tayoq, ko‘lig

 • Page 84 and 85:

  yumpu.com/en/document/view/53857567/matn-lingvistikasi/84″ title=»siynalarida Yangi davr yuragining o»>siynalarida Yangi davr yuragining o

 • Page 86 and 87:

  na оfat na g‘am Bunda bоr: har

 • Page 88 and 89:

  3-bоsqich. Yakuniy natijalar (15 m

 • Page 90 and 91:

  ettiradigan nutq birligi hisоblana

 • Page 92 and 93:

  nidan ham so‘zlarning ko‘chma m

 • Page 94 and 95:

  10-mavzu PRОZAIK MATNNING LINGVIST

 • Page 96 and 97:

  yumpu.com/en/document/view/53857567/matn-lingvistikasi/96″ title=»Л., 1990. Tayanch tushunchalar: Na»>Л., 1990. Tayanch tushunchalar: Na

 • Page 98 and 99:

  — Mеiing jоnim shu уеrda, mеn

 • Page 100 and 101:

  Nazоrat savоllari va tоpshiriqla

 • Page 102 and 103:

  2-bоsqich. Asоsiy. 20 minut davо

 • Page 104 and 105:

  Ishlash bоsqichlari, vaqti 1-bоsq

 • Page 106 and 107:

  Гальперин «>Adabiyotlar: 1. Гальперин

 • Page 108 and 109:

  Matnning axborot yetkazishga ko‘r

 • Page 110 and 111:

  O‘QUV TOPSHIRIQLARI 1-guruhga tо

 • Page 112 and 113:

  2-bоsqich. Asоsiy. 20 minut davо

 • Page 114 and 115:

  O‘quv faоliyatini tashkil qilish

 • Page 116 and 117:

  “Tanqidiy fikrlash” uslubi O‘

 • Page 118 and 119:

  yumpu.com/en/document/view/53857567/matn-lingvistikasi/118″ title=»nut chiqish qiladi. 3-bоsqich. Tal»>nut chiqish qiladi. 3-bоsqich. Tal

 • Page 120 and 121:

  4. Lapasоv J. Badiiy matn va lisо

 • Page 122 and 123:

  yo‘naltirilgan tехnik yondashuv

 • Page 124 and 125:

  “Tanqidiy tafakkur” uslubi “T

 • Page 126 and 127:

  O‘QUV TOPSHIRIQLARI 1-guruhga tо

 • Page 128 and 129:

  “MATN TILSHUNОSLIGI” FANI BO

 • Page 130 and 131:

  yumpu.com/en/document/view/53857567/matn-lingvistikasi/130″ title=»Maktublar matnning qaysi turiga man»>Maktublar matnning qaysi turiga man

 • Page 132 and 133:

  *O‘quv yurtlarida ilmiy ma’lum

 • Page 134 and 135:

  Vulgarizmlar qaysilar? Haqiqat, lо

 • Page 136 and 137:

  “Matnning lingvistik tahlili” q

 • Page 138 and 139:

  Badiiy matn nimadan tashkil tоpadi

 • Page 140 and 141:

  Har qanday dоstоn Laparlar Aytish

 • Page 142 and 143:

  yumpu.com/en/document/view/53857567/matn-lingvistikasi/142″ title=»Ekzotizmlar Seminar 2 — 19.02.13 IX»>Ekzotizmlar Seminar 2 — 19.02.13 IX

 • Men sevgan sanat turi mavzusida insho . Qanaqa sanat turlari mavjud?

  Как будет по Узбекскому-привет меня зовут Андрей

  прошу помогите срочно нужо дам 30 баллов

  “Yaxshilik yerda qolmas” matnini o‘qing va mazmunini ochib beradigan savollar tuzing. Ari suv ustida uchib yurib, birdan suvga tushib ketdi. Qanotlari

  ho‘l bo‘ldi. Arining uchishga kuchi yetmedi. Shu payı arini kabuıar ko‘rib qoldi. Unga rahmi ketdi. Kabuıar cho‘pni tishlab, suvga ıashladi. Ari cho‘pni kema qilib, halokatdan qutuldi.Bir bola tuzoq qo‘yib, kabutarni tutmoqchi bo‘ldi. Ari buni ko‘ rib qoldi. U shu zahoti kelib, bolaning qulog‘ini chaqdi. Bola og‘ riqqa chidolmay tuzoqni tashlab, qulog’ini ushladi.Kabutar uchib ketib, falokatdan qutuldi.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!​

  “Bu yurt barchaınizninki”matnini o‘qing va mazmunini ochib beradigan 5 ta savollar tuzing. Bu yurt — barchamiznikiO‘zbekiston tuprog‘ ida qadimdan turl

  i elat va qabilalar, millatlar yashagan. Bular sak, massageı, eroniy (forslar), turk, qipchoq, qarluq, qo‘ng’irot, mang‘ it, uyg‘ur, tatar kabi yuzga yaqin nomlar bilan ritilgan. Ular birgalikda mehnat qilishgan, yurt ozodligi uchun kurashganlar. Tarixdan bunga ko‘plab misollar kelıirishiıniz mumkin.Musıaqillik yillarida O‘zbekistonda yashovchi millatlar o‘rtasida do‘stlik yanada mustahkamlandi. Yurtimizda turli millaı vakillari ahil va inoq yashashmoqda. O‘zbek, rus, qoraqalpoq, qozoq, qirg’iz, tojik, turkman, tatar, koreys kabi turli ınillat vakillari bir jamoada ishlashsa, bir-birlariga mehribon bo‘lishsa, qanday yaxshi! Millatlar, xalqlardo‘stligi yengilmas kuchdir. Bu tinchlik va farovonlik ramzi hamdir.O‘zbekistonda tug‘ilgan, unda yashayoıgan har qaysi millat vakili shu yurtning farzandi hisoblanadi. Demak, bu art barchamiznikidir.Shuning uchun uning istiqboli, yer-u mulki, obodligi ham barchamizga birday daxldor..ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!!​

  Dosliq haqida insho kerak edi iloji bolsa 200 sozdan koproq bolsin

  Ajratib korsatilgan sozdagi kelishik qoshimchasini mazmunga moslab, orqali, uchun, ilgari sozlari bilan almashtirib yozing. U murabbiyi bilan telefond

  a gaplashdi. можете еще написать?​

  Ajratib korsatilgan sozdagi kelishik qoshimchasini mazmunga moslab, orqali, uchun, ilgari sozlari bilan almashtirib yozing. U murabbiyi bilan telefond

  a gaplashdiСрочноо даю 100 балов.Не соответствие к ответу бан!​

  1.»Bahs» matnini òqing va mazmunini sòzlab bering.2.Qòshma sòzlarga misollar yozin​

  Помогите пожалуйста Даю 50 баллов и лучший ответ
  I shaxs buyruq-istak maylini bildiruvchi so’zlarga 5 ta misol keltiring

  Помогите пожалуйста ​

  Dissertatsiya matni bo’limlarga ajratish — Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

  Dissertatsiya matni, har qanday boshqa matn kabi, yirik va kichik qismlar – boblar, paragraflar va punktlar, arab va rim raqamlari bilan belgilangan punktlar, rus yoki lotin harflari bilan belgilangan mayda rubrikalarning mavjudligi bilan namoyon bo‘ladi. Rubrikatsiyaning eng sodda ko‘rinishi – matnning abzaslar yordamida paragraf yoki punktlarga bo‘linishidir. Abzaslar matn ichida mantiqiy tugallanishlarni aniq ko‘rsatib turadi. Shuning uchun ularga boshqacha bo‘linmaydigan mantiqiy aksentlarni ajratib turuvchi kompozitsion usul sifatida qarash kerak. Abzasga tegishli mantiqiy butunlik matnni yaxshiroq qabul qilishga yordam beradi. Shuning uchun dissertatsion ishni abzaslarga to‘g‘ri bo‘lish uning o‘qilishi va anglashini osonlashtiradi.

  Ishning yirikroq qismlarga bo‘lish matnning ichki mantig‘i bilan belgilanadi. Masalan, agar bob paragraflarga bo‘linsa, paragraflar biri-birlarini takrorlamasliklari, lekin bobning umumiy mazmunini ochib berishlari kerak.

  Bu qoidaga amal qilmaslik xatolarni keltirib chiqaradi. Xususan, bobni ochib berish uchun paragraflar ko‘payib ketishi yoki aksincha, mazmunini yoritish uchun paragraflar yetishmasligi mumkin.

  Bobni paragraflarga bo‘lish bir xil tamoyil asosida amalga oshirilish kerak.

  Bobni paragraflarga bo‘lishda ayrim klassifikatsion turlarni ko‘zdan qochirmaslik kerak. Masalan, «Gap turlari” bobini uchta:

  • sodda gaplar
  • ergash gapli qo‘shma gap
  • ergashmagan gapli qo‘shma gap

  Paragraflarga bo‘lish noto‘g‘ri bo‘ladi. Uni ikki qismga bo‘lish to‘g‘ri bo‘ladi, ya’ni :

  • sodda gaplar
  • qo‘shma gaplar

  Boblar va paragraflar shunday bo‘linishi kerakki, nomlar matn mazmuniga to‘liq mos kelishi kerak. Sarlavhalarda tor mutaxassislikka oid atamalar, qisqartmalar, abbereviaturalar, matematik formulalardan foydalanmaslik kerak. Sarlavhalar ortiqcha so‘zlarsiz qisqa, ayni damda bitta so‘zdan iborat ham bo‘lmasligi kerak. Bir so‘zli sarlavha aniqlikni yo‘qotadi va alohida bob yoki paragraf uchun kerak bo‘lmagan kenglikka ega bo‘ladi. Bobning nomini bir necha qatorga cho‘zish ham kerak emas.

  Boblar, paragraflar va punktlar tartib raqamga ega bo‘lishi kerak. Bunda rim va arab raqamlaridan, rus yoki lotin harflaridan foydalaniladi. Msalan, boblar rim raqamlari bilan, paragraflar va punktlar arab raqamlari bilan belgilanadi. Matn rubrikalari rus yoki lotin harflari bilan belgilanadi. So‘nggi vaqtda yirik bo‘limlar bitta arab raqami bilan, punktlar esa ikkita yoki uchta raqam bilan belgilash urf bo‘ldi (masalan 2. 1.-bo‘lim).

  МАТН ТУРЛАРИ — ЭНСИКЛОПЕДИЯ

  Matnlar har qanday ma’lumotni yozib oli hga imkon beradigan yozma hujjatlardir. Biroq, uning mazmunini to’g’ri talqin qili h uchun har bir matnning har xil turga javob beri hi aniq bo ‘

  Таркиб:

  Matnlar har qanday ma’lumotni yozib olishga imkon beradigan yozma hujjatlardir. Бирок, объединение мазмунини то’г’ри талкин килиш учун хар бир матннинг хар хил турга джавоб бериши аник бо’лиши керак, демак у о’зига хос максадлар ва таркибий хусусиятларга эга бо’лади.

  Шунга Карамай, хар хил турдаги матнлар соф холатда камдан-кам учрайди, деб тушуниш керак. Matnning har bir turi o’z maqsadlariga erishish uchun boshqasining elementlaridan foydalanishi mumkin. Масалан, rivoyat matnida tavsif elementlari bo’lishi mumkin. Keling, matnning necha turi borligini ва ularning umumiy xususiyatlari qanday ekanligini ko’rib chiqamiz.

  Бадий матнлар

  Бадий матнлар — бу эстетик максадларда ишлаб чикарилган матнлар. Konnotativ til orqali, ya’ni metafora tilidan foydalanib, chuqur haqiqatlarning ramzlari yoki allegoriyalari vazifasini bajaradigan voqealar, g’oyalar, his-tuyg’ular va dialoglar fosh’nali’gridi va тушунтириб бо’лмайди.

  O’zining estetik mohiyati tufayli nutq shakli haqida g’amxo’rlik qilish badiiy matnlarda muhim ahamiyatga ega, shuning uchun eng xilma-xil adabiy shaxslar ko’pincha qoaniladya, g’aniladya, g’aniladya, parabomiladya.

  Бадий матнлар куйидагича таснифланади:

  Hikoya matni

  Bu har qanday fantastik hikoyalar yoki ramziy hikoyalarga tegishli. Ушбу турдаги матнда тавсифлаш, диалоглар ва бошкалар каби адабий манбалардан биргаликда фойдаланиш мамкин.

  Uning tuzilishi odatda boshlanishi, rivojlanishi, o’rtasi va oxiriga javob beradi. Badiiy matnlarning eng keng tarqalgan janrlari orasida biz quyidagilarga egamiz:

  • Roman
  • Hikoya
  • Afsona
  • Ertak
  • Anekdot
  • Mif

  Лирик матн

  Лирик матнлар — бу ильхом ва джо’шкинлик билан юкланган ше’рий тилни ишлатишдан келиб чикадиган хис-туйгулар ва г’ояларни ифода этадиган матлар, уклоняясь от учунидос ше’рий. Qasddan sub’ektivlik uning xarakterli xususiyatlaridan biridir. Лирик матнлар ичида иуда коп турли шил адабий джанрлар мавджуд. Ular orasida biz quyidagilarni nomlashimiz mumkin:

  • Мадхия
  • Кошик
  • Элегия
  • Эклог
  • Ода
  • Сонет
  • Эпиграмма
  • Каллиграмма
  • Мадригал
  • Тилни буриш
  • Топишмоклар
  • Акростика
  • Насри.

  Dramatik matn

  Dramatik matnlar dialoglar yoki harakatlar orqali manzarani aks ettirish uchun mo’ljallangan.Яни, драматик матнлар театр яратилган матнлардир. Улар одатда актларга ва хар бир акт сахналарга бо’линади.

  Шунингдек, бадий матнга каранг.

  Адабий бо’лмаган матнлар

  Адабий бо’лмаган матнлар — бу ма’лумотларнинг узатилиши йоки келган йоки хабарларни денотатив тиль оркали, я’ни аник, то’г’ридан-то’гир’ри тказил ва прагма. Унинг айрим турлари:

  Тасвирий матн

  Бу ма’лум бир объектни, хох шакс, хайвон, ландшафт, радость, вазият йоки нарсадан кат’и назар, батафсил тавсифлашга мо’лджалланган матнлар то’пламига ишора.

  Тасвирий матнга хам каранг.

  Izohli matn

  Ular ma’lumotni, g’oyalarni va tushunchalarni o’quvchiga aniq yoki umumiy yoki ixtisoslashgan nuqtai nazardan taqdim etishga intiladigan matnlardir. Misol tariqasida biz ensiklopediyadagi turli xil yozuvlarni nomlashimiz mumkin. Изохли матннинг камида иккита тури мавджуд: аксборот ва ixtisoslashgan.

  Izohli matnga ham qarang.

  Argumentativ matn

  Argumentativ matnlar deganda fikrlar, nazariyalar va tushunchalarni ayrim predmetlarning yondashuvi bo’yicha fikrlar va turli xil fikrlarni bayon etish maqsadida muhokama qiladigan tush.Унда тушунтириш матни elementlari mavjud, chunki bahslashishdan oldin у o’quvchiga muhokama qilinadigan mavzu bo’yicha ma’lumotlarni taqdim etishi kerak.

  Bahsli matnga misol sifatida fikr maqolalari, adabiy insholar va akademik insholar keltirilgan. Назарий фальсафий дискуссияларни аргументли матнлар деб хизоблаш мамкин. Масалан, китоб Соф фикрни танкид килиш Иммануил Кант томонидан.

  Шунингдек каранг:

  Axborot matni

  Ular muayyan voqealar yoki har qanday dolzarb masalalar to’g’risida muhim ma’lumotlarni taqdim etishga mo’ljallangan narsalardir.Matnning бу тури jurnalistikada мухим о’рин тутади ва вокеа янгиликларидан тортиб, о’кувчини янгилаб туришга ​​йордам берадиган чукур хисоботларга кадар бо’лиши мумкин.

  Шунингдек, Аксборот матни.

  Ilmiy matn

  Ilmiy matnlar bu nazariyalar va tushunchalar ishlab chiqilgan va qo’shimcha ravishda har xil ilmiy tadqiqotlar bo’yicha qat’iy tuzilish orqali erishilgan yutuqlardir. Улар факат илмий янгиликлардан айралиб турадиган иштисослашган тексник тиллардан фойдаланишга мойилдирлар.Ular eksperimental natijalarni taqdim etish va gipotezalarni shakllantirish kabi aniq elementlarni kiritishdan tashqari, tavsiflovchi, argumentativ yoki tushuntirish matni elementlarini birlashtirishi mumkin.

  Ilmiy matnga ham qarang.

  Texnik matn

  Bu aniq va aniq matn bo’lib, uning maqsadi ilmiy bilimlarni qo’llash uchun metodologiya va jarayonlar to’g’risida ma’lumot berish, shuningdek ish qurollarini osonlashtirish. Масалан: kataloglar, qo’llanmalar, ko’rsatmalar va boshqalar.

  Shuningdek, texnik matnga qarang.

  Reklama matni

  Reklama matnlari — iste’molchini ma’lum tovar yoki xizmatlarni sotib olishga ishontirish uchun mo’ljallangan qisqa matnlar. Uning uzunligi odatda gapdan ko’p emas.

  Huquqiy matn

  Bu qonunlar, sud qarorlari, sotib olish-sotish hujjatlari, ishonchnomalar, ta’sis shartnomalari va boshqalar kabi huquqiy va sud qo’llanmalariga tegishli.

  Normativ matn

  Bu ma’lum bir muassasa sharoitida rasmiy yoki norasmiy ravishda xatti-harakatlar normalari ko’rsatilgan matnlarni nazarda tutadi.

  Ma’muriy matn

  Bu ma’lum bir muassasa ichidagi aloqalarni rasmiylashtirishga mo’ljallangan barcha ishchilar koinotiga taalluqlidir, unga o’z ishchilari va ular vakili odkilas mo’ljoanlar, mihadari va ular vakili mu’ljoangar киради. Масалан: со’ровлар, меморандум, менеджмент хисоботлари, игилиш протоколы ва протокололлари, сертификатлар ва бошкалар.

  Epistolyar matn, maktub yoki xat

  Epistolyar matn odamlar o’rtasida o’rnatiladigan xatlar yoki xabarlarga ma’lum.Мактубнинг максади, бирон сабабга ко’ра то’г’ридан-то’г’ри, я’ни овоз билан алока кила олмайдиган икки йоки ундан ортик одамлар о’ртасида алока орнатишдир. Xatlar tarkibni rivojlantiradi ва байон ва ko’rgazma elementlarini o’ziga jalb qiladi.

  Maktub yoki xat ham estetik maqsadga erishishi mumkin. Шунинг учун эпистоляр роман мавжуд. Masalan, Xavfli do’stlik Choderlos de Laklos. Ба’зи бир индивидуальный карталар уз-о’зидан сан’ат асарини ташкил этади. Масалан, Оскар Уайлднинг «Де Профундис» мактуби.

  Шунингдек, хатни ко’ринг.

  Raqamli matnlar

  Raqamli matnlarni alohida ta’kidlash kerak, chunki ular ishlab chiqarish usullari, ommaviy axborot vositalari va targ’ib qilinadigan o’qish uslari tufayli turli murakadagag. Ya’ni, raqamli matnlar turli xil kodlardan foydalanadi, lekin bir xil til tuzilmalarini saqlaydi.

  Shunday qilib, biz raqamli matnlar orqali Internetda ishlatiladigan barcha turdagi matnlarni tushunamiz ва улар адабий ва адабий бо’лмаган максадларга эга бо’лиши мумкин (одатий матнлар кабиiан хам лёкиноар ульпроар хам.

  Raqamli matnlar to’g’ridan-to’g’ri ma’lumotni taqdim etish yoki shaxslararo aloqani osonlashtirish bilan cheklanib qolmasdan, qidiruv tizimlarida indexatsiya, havolalni tilni

  Raqamli matnlarning har xil turlari mavjud, ular orasida quyidagilarni aytib o’tishimiz mumkin:

  Unimodal raqamli matnlar

  Ular uchun ma’lum bir protsessorda yozilgan yoki raqamlangan va kengaytmaning qisqartmasi (doc, pdf, rtf va boshqalar) томонидан тан олинганлар.

  Aslida, bu matnlar faqat raqamli vositalarida bosilgan matnlardan farq qiladi. Унинг мазмуни ва ишлатилиши одатдаги босма матн каби о’иланган ва ракамланган бо’лишига карамай, шу тарзда о’килади (диахроник о’киш). Аслида, уларни Интернетда о’киш керак емас, гарчи уларни Интернетда топиш мамкин ва у эрдан юклаб олиш мамкин.

  Multimodal raqamli matnlar

  Multimodal bu onlayn muharrirlar va / yoki multimodal muharrirlardan foydalanadigan matnlar (ya’ni ular turli funktsiyalarni birlashtirgan). Улар икки турга бо’линиши мумкин:

  • Мультимедиа . Улар тасвир, видео ва аудио каби бир nechta funktsiyalarga ega bo’lgan turli xil matnlarni qamrab oladi. Ушбу турга ракамли такдимотлар, кибер матнлар, кибер адабиётлар ва бошкалар киради.
  • Гиперматн . Гиперматнлар — бу веб ва униинг имкониятлари учун макссус ишлаб чикилган ракамли матнлар. Та’рифга ко’ра, гиперматнлар матнни бошкалар билан бог’ланиш йоки хаволалар оркали бог’лаш оркали йозма нуткиннинг линеерлигини бузади ( хаволалар ).Ekrandagi matn boshqa bog’langan matnlar bilan tanani yaratadigan raqamli hujayra kabi ishlaydi. Гиперматнлар quyidagicha ifodalanadi:
   • Wiki: turli xil ishtirokchilarning tarkibidagi gipermatnlar;
   • Янгиликлар каталоги: мультимедийные манбаларига хаволалари бо’лган тезкор янгиликлар нашрлари;
   • Qidiruv tizimlar va mavzu ko’rsatkichlari;
   • Muharrirlar;
   • HTML.

  Shuningdek, gipermatnga qarang.

  Интертекслар

  Интертекстлар — бу shaxslararo muloqotni va tarkib va ​​ma’lumotlar almashinuvini osonlashtiradigan narsadir, bu o’quvchining ham tarkib yaratuvchisi ekanligini anglatadi.Raqamli dunyo sohasida intertekstlarni veb avlodiga qarab guruhlash mumkin. Кораликчи:

  • Интернет 2.0 йоки ижтимоий веб-контекстлар :
   • Электрон почта;
   • Сухбатлар;
   • Forumlar;
   • Интерактив веб-сахифалар;
   • Ta’lim platformalari;
   • Ijtimoiy tarmoqlar;
   • Umumiy o’qish uchun omborlar: raqamli kutubxonalar, serverlar naycha (видеолар), rasm serverlari, hujjatlar almashinuvi ( Yozuvchilar ), va boshqalar.;
   • Blogger va press press.
  • Интернет 3.0 (атроф-мухит) ва семантик веб-иловалар (иловалар) :
   • Кибер матнлар, гиперматн ва интерметстлар билан озикланадиган булутли хисоблаш;
   • Asbob sifatida ishlab chiqilgan matnlar: teglar, ijtimoiy xatcho’plar, geolokatsiya va hk . ;
   • Meta ma’lumotlarini qayta ishlash va hk.

  Shuningdek, bulutga qarang.

  Ommabop nutq.Matn turlari va tarkibi. Maqola va uning janrlari

  OMMABOP NUTQ. МАТН ТУРЛАРИ ВА ТАРКИБИ. MAQOLA VA UNING JANRLARI.

  • Nutq — тилнинг фикр ифодалаш ва алмашиш джарайонларида амал килиши, созловчининг тиль воситаларидан фойдаланиш джарайони ва шу джарайоннинг хосиласи.
  • Услуб — тилнинг инсон фаолиятин муайян сохаси билан боглик вазифаларга ко`ра аджралиши.

  Nutqiy uslub asosiy vazifalariga, ya’ni aloqa, xabar berish, ta’sir etish vositasi bo`lishiga ko`ra turli qismlarga bo`linadi

  • Nutqiy uslub asosiy vazifalariga, ya’ni ‘aloqaish, ta’ni’ aloqaish Сэр Этиш Воситаси Боллишига Кора турли Кисмларга Булинади
  • 1.Созлашув uslub
  • 2. Расмий uslub
  • 3. Ilmiy uslub
  • 4. Publitsistik uslub
  • 5. Badiiy uslub
  • Matn — yozuvda yoki boma holda shakllantirilgan mualliflik asjari yoki hualliflik asjari yoki.
  • Хар бир матн малум бир нарса, вокеа — ходисани тасвирлайди, у хакда хабар беради, созловчинин муносабатини ифодалайди.

  Матн о`з тузилишига ко`ра мураккаб синтактик, бутунлик, хат боши (абзас), бо`лим, кисм, боб ва параграфлардан ташкил топиши мумкин.

  • Matn o`z tuzilishiga ko`ra murakkab sintaktik, butunlik, xat boshi (abzas), bo`lim, qism, bob va paragraflardan tashkil topishi mumkin.

  Abzas — nemischa: ich tomon, orqa tomon surmoq degan vazifani bildiradi.

  • Abzas — nemischa: ich tomon, orqa tomon surmoq degan vazifani bildiradi.
  • Abzas — yozma nutq matndagi yangi yo`l (qator) дан бироз джой qoldirib boshlash.
  • Abzas kompozitsion uslubiy ajratish xarakteridagi nutq birligi bo`lib, kitobxonning diqqatini yangi fikrga, yangi tasvirga jalb etish vazifasini bajaradi.

  Боб китоб ва асарларда ма’лум бир тугаликка эга болган фасли хисобланади

  • Боб китоб ва асарларда ма’лум бир тугаликка эга бо’лган фасли хисобланарди
  • масаланада конституция ул. йоки 4 та модда бор. Хар бир модда йозилиш джихатдан бир-бирига якин ма’ноларни билиради.

  Bo`lim — ilmiy yoki badiiy matnning ma’lum bir narsalarga bag`ishlangan mazmuniy yaxlitlikka ega bo`lgan alohida bir qismi.

  • Bo`lim — ilmiy yoki badiiy matnning ma’lum bir narsalarga bag`ishlangan mazmuniy yaxlitlikka ega bo`lgan alohida bir qismi.
  • Bo`lim Kitob ва asarlarda muayyan bir bo`laklarni ma’no jihatdan ajralib ko`rinishini ifodalaydi. Шу билан бирга илмий иш йоки бадий асарнинг, даврий нашр ва то`пламларнинг хар бир мустакил гисмидир
  • Масалан, газетанинг эллонлар бо’лими, янгиликлар бо’лими, маслахатлар бо`лими
  • — хако24зо
  • лак, улуш, хиса, бо’линма каби ма’ноларни билдириб матнда бо’лим билан бир хил ва тенг о’ринда юритилади.

  • Масалан, «Кеча ва Кундуз» романи 2 гисмдан ташкил топган, я’ни, «Кеча» хамда «Кундуз»
  • Параграф — но номини бильдиради ба’лим ва кисмларни уммий бир ном остидара вирлифаштирини.
  • Масалан, Саид Ахмаднинг «Уфк бо’саг`асида», «Хиджрон йилларида» ва «Кирк беш кун» асарлари ягона параграф билан я’ни «Уфк» трилогияси асосида бирлашади.

  Ona tili darslarida qo`llaniladigan bayon ham matnlarning bir turi hisoblanadi.

  • Ona tili darslarida qo`llaniladigan bayon ham matnlarning bir turi hisoblanadi.
  • Байон усулинингов яна бир номи мухокамадир.
  • Muhokama matnining o`ziga xos xususiyati shundaki so`zlovchi bayon qilinayotgan voqea hodisaga o`z munosabatini ifodalaydi.

  Muhokama tarzidagi matnlar

  Muhokama tarzidagi matnlar

  • Yaxshilik va yomonlik
  • Mehnatsevarlik va ishyoqmaslik
  • Halollik va teegkinxo«rlik`26
  • Toegkinxo`rlik`26
  • Torangi
  • Do`stlik va dushmanlik
  • Botirlik va qo`rqoqlik
  • Odob va odobsizlik
  • Qadr-qimmat va qadrsizlik
  • Sabr-qanoat va sabrsizlik
   jinglar ramhanlikОна тили машгъулотларида бадий, публисистик, илмий ва расмий матнлардан фойдаланилади. Хар бир услуб ма’лум бир тиль ме’йорларини талаб калади.

  Badiiy matn

  • Badiiy uslubda yozilgan matnlarning o`ziga xos xususiyatlari ularda tasviriylik va tasirchanlikning kuchliligidir. Хар бир инсон бадий матн яртишда табиат ва иджтимой борликка нисбатан эркин муносабатда бо’лади.
  • Бадий матн тасвирий, образли ва джозибали бо’лади. U xalq tilining barcha imkoniyatlarini o`zida aks ettiradi.

  Publisistik matn

  • Bu matn kundalik hayotda turli jarayonlarni ommabop tarzda aks ettiradi.
  • Publisistik matn o`zining boyligi, konkretligi, ekipressivligi, tashviqot va targ`ibot harakterdaligi bilan boshqa matnlardan farq qiladi. Bunday matnlarda siyosiy terminlar, neologizmlar, turli kasb-hunar so`zlari hatto so`zlashuv nutqi elementlari ham uchraydi.

  Ilmiy matn

  • Bu tip matn adabiy til normalarini to`la saqlagan, faktik materiallarga boy, aniq, siqiq xabarlarni o`z ichiga oladi.
  • Ilmiy matn monologik harakterda bo`lib, unga ko`chma ma’noli so`zlar, hazil so`zlar ishlatilmaydi . . Har bir fanga xos ilmiy terminlar va formulalar ilmiy matn asosini tashkil qiladi.

  Rasmiy matn

  • Hukumat qarorlari, shartnomalar, rasmiy e’lonlar, ayniqsa rasmiy ish qog`ozlar, ariza tarjimai hol, ishonch qog`ozi, tavsifnoma, hisonch qog`ozi, tavsifnoma, hisobot laroma, ma’loma ‘telema’ риш джарайонида нуткинг бу ко`ринишини мукаммал эгаллаб борадилар

  макола ва юнинг джанрлари

  • макола — нутк, кичик асарнинг бир ко`риниши
  • макола то`плам, йурнал, унча ульларджан борадилар, юнча улларджаган борадилар `lmagan ilmiy yoki publisistik asar

  Maqola va uning janrlari

  • Tushuntiriuvchi
  • Tasvirlovchi
  • Ishontiruvchi
  • Hikoya

  9000ydajudidBu turda maqola yozilganda bizning barcha qilayotgan harakatimiz boshqalarga maqsadni tushuntirish, ma’lumot jetkazib berishdan iborat

 • Yangiliklar haqida
 • Darsliklar, o`quv qo`llanmalizaaris
 • , yangiliklar haqida

 • Darsliklar, o`quv qo`llanmalizaaris
 • , yangiliklar haqida

 • Darsliklar, o`quv qo`llanmalizarnes
 • , yangiliklar haqida

 • Darsliklar, o`quv qo`llanmalizarnes
 • , yangiliklar haqida

  ,

 • Явоб Билан тушунтириш
 • тасвирловчи

  • Биз тасвирловчи турда макола йозганимизда бошкалар билан о`з таасуротларимизни бо`лишамиз.Bu turdagi maqolalar boshqalarni biron narsaga ishontirish uchun emas balki ularga nimani eshitsangiz, nimani ko`rsangiz umuman olganda berayotgan ma; lumotni qanday bo`lsa turday yozishdan iborat` 9000virlov

   ma0004 kitob

   Янги машина

   O`rganish jarayonni orttirgan tajriba

  ishontiruvchi

  • Bu turdagi maqola yozilgan asosiy maqsad boshqalarga берилайотга ибионтирган иблонтирган ма’лумротган.Бу maqolalarda o`z fikringiz, asoslaringiz ва sabablaringizni kiritishingiz mumkin
  • Ishontiruvchi maqola turlari

   Sayt Yoki blokingizda Reklama berayotganingizda

   Бирон narsa haqida tavsiya berilganda

   O`quvchilarga savollar berib ва ularga o`zingiz ishontiruvchi javoblar berirish

  hikoya

  • Hikoya turida yozishni ko`p uchratamiz, bu tur maqola yozilganda shunchaki ma; люмот йетказиб беришга ​​урунилмайди балки хикояни яратиш ва мулокот qilishga harakat qilinadi belglamar va unian bias
  • Hikoya maqola turlari

   Biron ish haqida qissa

   Mini kitob

   Ertak

  «TATU UF da kechgan bir kunlik hayot» mavzusida maqola yarating!

  «ТАТУ УФ да кечган бир кунлик хает» mavzusida maqola yarating!

  КОНЕЦ

  Do’stlaringiz bilan baham:

  Matn korpusi — Vikipediya

  7 Tilshunoslikda korpus6 toʻplamidan (hozirgi kunda odatda elektron saqlanadi va qayta ishlanadi) iborat til manbayidir .Korpus tilshunosligida ular muayyan til doirasida statistik tahlillarni amalga oshirish va gipotezani tekshirish, tildagi hodisalarni kuzatish yoki nazariy lingvistik qoidalarni tekshirish uchun foydalanilan.

  Умуми тасаввур [тахрир]

  Корпус бир тилдаги (бир тилли корпус йоки монолингвистик корпус ) йоки бир нечта тильдаги ( ко`п тилли корпус йоки мультилингвистик корпус l матнлиш мали мали.

  Korpuslarni lingvistik tadqiqotlar uchun yanada foydali qilish uchun, ular koʻpincha annotatsiya deb nomlanadigan jarayondan oʻtkaziladi.Korpusga izoh berishning misoli soʻz turkumlarini yorliqlash (teglash) yoki POS-yorliqlashdir , unda har bir soʻzning turkumi va shu turkumga tegishli kategoriyalari (feʼl, oʼ, tegishli kategoriyalari (feʼl, oʼ, tegishli kategoryyalari) (feʼl, oʼ, tegishli kategoryyalari) (feʼl, oʼ,,,). Яна бир мисол, хар бир со`знинг лемма (о`зак) шаклини корсатиш. Agar korpusning tili uni ishlatadigan tadqiqotchilar ishlaydigan til boʻlmasa, izohni ikki tilli qilish uchun chiziqlararo nashrlash qoʻllaniladi.

  Baʼzi korpuslar tahlilning keyingi tizimlangan (Strukturalangan) darajalariga ega. Xususan, бир qator kichik korpuslar ham toʻliq tahlil jarayonini amalga oshirishi mumkin. Bunday korpuslar odatda Treebanks yoki Parsed Corpora deb ataladai. Агар корпус то’лик тизимланган ва то’лик аннотацияланган бо’льса, катта этимол билан бу корпус кичик хаджмга эга — 1-3 миллиона атрофидаги создан иборат. Chunki korpusni toʻlaqonli tahlil qilib chiqish, hamma annotatsiyalarni amalga oshirish judayam qiyin jarayon hisoblanadi.Морфология, семантика ва прагматика тахлиларини хам о`з ичига ольган корпус янада ривожланган, ва со`нгги боскичга йетиб келган корпус хисобланади.

  Korpora korpus tilshunosligining asosiy bilim va maʼlumot omboridir. Korpus quyidagi muhim sohalarda ham qoʻllaniladi:

  • Til texnologiyasi, tabiiy tilni qayta ishlash, компьютер tilshunosligi
  • Mashina tarjimasi
   • Yonma-yon taqqoslash uchun maxsus formatlangan koʻp tilli korpuslar tizimlangan parallel korpus deyiladi.Икки тильдаги матнларни о`з ичига ольган параллельный корпуснинг икки асосий тури мавджуд. Tarjima korpusi — bir tildagi matnlar boshqa tilga tarjima qilingan matnlar korpusi. Taqqoslanadigan korpus — matnlar janri va tarkibiga koʻra bir xil, ammo ular bir-birlarining tarjimalari emas. [2] Параллельный матнлардан фойдаланиш учун матн сегментларини (иборалар, йоки джумлаларни) идентифицилаш ва матн турлари ва джанрларини озари мослаштириш, мувофиклаштириш анг биринчи шартлардан хис.Икки тиль о`ртасида Икки тиль о`ртасида тарджима qilish ishlarini амальга ошириш учун машина тарджимаси алгоритмлари ко`пинча биринчи тиль корпусининг элементов тарджимаси бо’лган биринчи тиль корпусчи данила икларкин топорпусчи данила iklarkin. [3]
  • Филология
   • Matn korpusi tarixiy hujjatlarni (tarixiy matnlarni) oʻrganishda, masalan, qadimiy yozuvlarni ochishda yoki kotiblik fanida ham qoʻllaniladi.Baʼzi arxeologik korpuslar qisqa muddat davomida yashashi mumkin, ular oʻz vaqtida suratga olishni taʼminlaydi. 15-30 yillik Amarna harflari matnlari (mil. Avv. 1350), англ. Qisqa korpuslardan biri boʻlishi mumkin. Кадимги шахарнинг корпус (масалан, тюркиянинг «Кюлтепе матнлари»), уларнинг топилган джой санаси бойича сараланадиган бир нечта корпус оркали пайдо бо’лиши мумкин.

  Baʼzi taniqli matn korpuslari [tahrir]

  Шунингдек ко`ришингиз мамкин [тахрир]

  • Конкорданс
  • Корпус тилшунослиги
  • Lingvistik maʼlumotlar konsorsiumi
  • Табий тилни гайта ишлаш
  • Табий тиллар учун воситалар то`плами
  • Матнни параллельный равишда тизимлаш
  • Qidiruv tizimlari: улар «веб-корпус» га киришади.
  • Nutq корпус
  • Tarjima xotirasi
  • Дараксцимон тизим
  • Zipf Qonuni
  1. ↑ Юн, Х., & Хирвела, А. (2004). Отношение студентов ESL к использованию корпуса в письме второго уровня. Journal of Second Language Writing, 13 (4), 257-283. Проверено 21 марта 2012 года.
  2. ↑ Wołk, K .; Марасек, К. «Метод выравнивания на основе значений предложений для подготовки корпусов параллельных текстов». Достижения в области интеллектуальных систем и вычислений (Springer) 275 : 107–114.ISBN 978-3-319-05950-1. ISSN 2194-5357.
  3. ↑ Wołk, K .; Марасек, К. (2015). «Настроенный параллельный анализ данных с ускорением на GPU от сопоставимых корпусов». Конспект лекций по искусственному интеллекту (Springer): 32–40. ISBN 978-3-319-24032-9.

  O „zbekiston respublikasi oliy va o„ rta maxsus ta ‟lim vazirligi andijon davlat Universiteti filologiya fakulteti

  3

  O „ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA

  O „RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI

  ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI

  ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

  Qo „lyozma huquqida

  МАМАДАЛИЕВА МАШХУРА

  «ZULFIYA SHE RLARINING TIL XUSUSIYATLARI»

  БИТИРУВ МАЛАКАВИЙ ИШИ

  Ильмий Рахбар:

  Д.Матёкубова

  Андижан — 2015


  4

  MUNDARIJA

  Кириш…………………………………………… …………………………. ………………. …………. 4

  1. Badiiy matnning matn turlari orasida tutgan o ‟rni

  1.1. Тильшуносликда матн тушунчаси …………………………………….. ………………….. 9

  1.2.Бадий матннинг матн турлари орасида тутган орни. ……………………………………. 14

  2. Зульфия она rlarining til xususiyatlari

  2.1. Синтактик такрор. …………………………………………. ……………………………………….. 21

  2.2. Антитеза ………………………………….. ……. ………………………………………….. …….. 28

  2.3. Синтактик параллелизм …………………………………. ……….. ………………………………. 36

  2,4 Синтактик синонимия .. ………………………………… .. ……………………………………… 40

  2,5. Риторик со’рок ………………………………….. …. ………………………………………….. ..43

  Xulosa ………………………………………………………….. ………………………………………… 48

  Foydalanilgan adabiyotlar ro „yxati …………………………………… ……………………… 51

  # 05 STRING (MATN) — python.sariq.dev

  STRING (matn) —Pythondagi eng mashxur ma’lumot turlaridan biri. Аввалги дарсда ко’рганимиздек, озгарувчига матн юклаш учун матн ко’штирнок ( "" ) йоки биртирнок ( '' ) итида йозилиши керак.

   

  shahar = "Қўқон"

  viloyat = 'Фарғона'

  Pythonda matnlar Unicode jadvalidagi istalgan belgilaridan iborat bo’lishi mumkin (jumladan o’zbek, arab, hind-emoji, xidagi aliflik.

   

  matn = "Men yangi 📱 oldim"

  print (matn)

  Natija: Men yangi 📱 oldim

  UNICODE jadvalidagi harf va belgilarga misol

  Matnlarish operator

  Matnlarish operator Matnlarni qo’shish uchun

  + operatoridan foydalanmiz:

   

  ism = 'Ahmad'

  print ("Mening ismim" + ism)

  Natija: Mening ismim Ahmad

  3 

  ismim Ahmad

  3 

  ismim Ahmad

  3 

  ismim Ahmad

  3 

  ismim Ahmad

  3 

  ismim Ahmad

  3 

  ismim Ahmad

  3 

  ismim Ahmad

  3 

  ismim Ahmad

  3 

  ismim Ahmad

  3 

  ismim familiya = 'Qayum'

  print (ism + familiya)

  Natija: AhadQayum

  Yuqoridagi kodda ism va familiya orasiga bo'shliq belgisini qo'shmagildhilkiBuni to'g'rilash uchun, 3-qatorni quyidagicha yozamiz:

   

  ism = 'Ahad'

  familiya = 'Qayum'

  print (ism + '' + familiya)

  Natija 6:

  Ikki (va undan ko'p) matn ko'rinishidagi o'zgaruvchilarni birlashtirish uchun f-string usulidan f "{matn1} {matn2}" ham foydalansak bo'ladi:

   

  ism familiya = 'Qayum'

  ism_sharif = f "{ism} {familiya}"

  print (ism_sharif)

  Bu usul yordamida uzun matnlarni Ham yasash mumkin:

   

  002 ism2 = "James2" '

  print (f "Salom, mening ismim {familiya}.{ism} {familiya}! ")

  Natija: Salom, mening ismim Bond. Джеймс Бонд!

  Matnga bo'shliq qo'shish uchun \ t belgisidan, yangi qatordan boshlash5 belgisidan foydalanamiz:

   

  print ('Hello World!')

  print ('Hello \ tWorld!')

  print ('Hello \ nWorld!')

  Natija:

  Hello World!

  246

  Hello World!

  Hello

  World!

  Pythonda string ustida amalga oshirish mumkin bo'lgan tayyor amallar to'plami mavjud.Bunday amallar to'plami metodlar deb ataladi.

  Metodlarni qo'llash uchun metod nomi matndan so'ng .metod_nomi () ko'rinishida yoziladi. Келинг шундай методика ба'зилари билан танишайлик.

  верхний () ва нижний () metodlari

  верхний () metodi matndagi har bir harfni katta harfga o'zgartiradi.

   

  ism = 'Ahad'

  familiya = 'Qayum'

  ism_sharif = f "{ism} {familiya}"

  print (ism_sharif.верхний ())

  Natija: AHAD QAYUM

  нижний () metodi esa aksincha, har bir harfni kichik harfga o'zgartiradi.

   

  ism = 'Ahad'

  familiya = 'Qayum'

  ism_sharif = f "{ism} {familiya}"

  print (ism_sharif.lower ())

  Natija: ahad title () va capitalize () metodlari

  title () metodi matndagi har bir so'zning birinchi harfini katta harf bilan yozadi.

   

  ism_sharif = 'james bond'

  print (ism_sharif.title ())

  Natija: James Bond

  capitalize () esa faqatgina eng birinozchi so'zning

   

  ism_sharif = 'james bond'

  print (ism_sharif.capitalize ())

  Natija: Джеймс Бонд

  Metodlarni faqat o'zgaruvchilarga emas, balki-to'gridan-to'g хам коуллаш мамкин (aslida o'zgaruvchi ham matnning (yoki boshqa ma'lumotning) manzili xolos)

   

  print ('james bond'.верхний ())

  Natija: JAMES BOND

  strip () , rstrip () va lstrip () metodlari

  Bu metodlar matnning boshi va oxiridaglay

  • lstrip () - matn boshidagi bo'shliqni,

  • rstrip () - matn oxiridagi bo'shliqni,

  • strips () - матн boshidagli's boshliqni. ташлайди

   

  meva = "olma"

  print ("Men" + meva.lstrip () + "yaxshi ko'raman")

  print ("Men" + meva.rstrip () + "yaxshi ko'raman")

  print ("Men" + meva.strip () + "yaxshi ko ' raman ")

  принт (" Men "+ meva +" yaxshi ko'raman ")

  Men olma yaxshi ko'raman

  Men olma yaxshi ko'raman

  Men olma yaxshi ko'raman

  910ma yaxshi ko'raman

  Matnlar bilan ishlaydigan metodlar ko'p. Ularning ba'zilari bilan kelajakda yana tanishamiz, to'liq ro'yhatni esa quyidagi sahifada ko'rishingiz mumkin.

  Методлар o'zgaruvchi ichidagi asl matnni o'zgartirmaydi!

  Shu paytgacha biz o'zgaruvchilarning qiymatini dasturning ichida berayotgan edik. Келинг энди qiymatni o'zimiz emas, balki dastur foydalanuvchilariga kiritish imkonini beramiz.

  Бунинг учун вход () функцясидан фойдаланамиз.

   

  ism = input ("Ismingiz nima?")

  print ("Assalom alaykum," + ism)

  Yuqoridagi dastur, avval 1-qatorda foydalanuvchining ismini so'raydi.Foydalanuvchi ismini kiritib, Enter tugmasini bosgach, foydalanuvchi kiritgan matn ism degan o'zgaruvchiga yuklanadi va dasturining 2-qatori bajaradi:

  anmingiz8011

  Natija,

  ,

  ,

  ,

  ,

  , Natija,

  ,

  , Natija,

  Keling yuqoridagi kod va uning natijasini chiroyliroq ko'rinishga keltiramiz.

   

  ism = input ("Ismingiz nima? \ N >>>")

  print ("Assalom alaykum," + ism.title ())

  Foydalanuvchidan qiymat olish

  Quyidagi

  0 bajaring:

  3 Quyidagi o'zgaruvchilarni yarating:

 • Yuqoridagi o'zgaruvchilarni jamlab, quyidagi ko'rinishda konsolga chiqaring:

  • viloyati

 • Yuqoridagi o'zgaruvchilarning ( kocha , mahalla , tuman , viloyat ) qiymatini foydalanuvchidan so'rang.Va avvalgi mashqni takrorlang.

 • Yuqoridagi matnni konsolga chiqarishda har bir verguldan keyin yangi qatordan yozing

 • Yuqoridagi matnni f-string yordamida, yangi, yangi, манзил 976, 9806, yordamida, yangi, , манзил 976, 9806, yordamida, yangi, , манзил, 976 'rgangan title () , upper () , lower () , capitalize () metodlarini qo'llab ko'ring.

 • Quyidagi o'zgaruvchilarni yarating:

 • Yuqoridagi o'zgaruvchilarni jamlab, quyidagi ko'rinishda konsolha'cha chiqaring:

  • Бодомзор туманни, Самаркандская область

 • Юкоридаги о'згарувчиларнинг ( коча , махалля , туман , вилоят даланрангидан фоййматини).Va avvalgi mashqni takrorlang.

 • Yuqoridagi matnni konsolga chiqarishda har bir verguldan keyin yangi qatordan yozing

 • Yuqoridagi o'zgaruvchilarni f-string yordamida, yanglan25 9806805 манжаланди, 9806807 yuqorida o'rgangan title () , верхний () , нижний () , capitalize () metodlarini qo'llab ko'ring.

 • Tashrifnomangiz dizaynini ilhomlantirish uchun trendli shriftlar

  Vizitkalarning tuzilishi ва типография Naqshlari tarmoqdan tarmoqqa o'zgarib turadi.Ammo ular haqidagi ma'lumotlar ko'pincha бир xil - ташкилот номи, sizning imzoingiz / ismingiz, aloqa ma'lumotlari va ehtimol sizning biznesingiz aslida nima ekanligini dunyoga aytib berish uchun shior.

  Oldindan aytib bo'lmaydigan tashrif qog'ozi shrifti sizning biznes kartangizni boshqalardan ajratib turishi mumkin. Ehtimol, sizning kartangizni qabul qiluvchisi uchun hayotni o'zgartiradigan uchrashuvni o'tkazish uchun perfect shriftni qanday tanlashni hal qilish qiyin bo'lishi mumkin.

  Shriftlarni yodda tutish kerak bo'lgan narsalar

  Brendingiz uchun shriftni tanlashda, bitta matn uslubini tanlashingiz shart emasligini unutmang. Haqiqatni aytganda, vizitkalarda turli xil matn uslublari bilan yurish yaxshiroqdir. Dizaynerlar har qanday bit moddada 3 tagacha shriftdan foydalanishni belgilaydilar va deyarli ikkitasi vizitka uchun aldaydi.

  Умуми максад сизнинг картангиз бо'лган кичик тувалдан ко'прок эффект олишдир.Haqiqatan ham chiqib ketmaydigan shriftni tanlaganingizda, ehtimol siz bu imkoniyatni bekor qilgansiz. Xususiyat sarlavhasi uchun bayonot shriftini va qolgan kartangiz uchun tobora ko'proq bo'g'ilib turishini tanlash juda yaxshi ta'sir qiladi.

  Агар сиз хаддан ташкари таккосланадиган иккита шрифтни танласангиз, натияда визуал ко'ринишлар мелкаш бо'лиши мамкин. Sizning kartangiz dizayni uchun kompozitsion o'lchov va farqni qo'shish uchun har bir shriftning shubhasizligiga ishonch hosil qiling.

  Бир тонна модельер shubhasiz serif matn uslubini va sans serif uslubini birlashtirib, shriftlarni qattiq farqlash xavfini tug'dirmaydi. Matn turlari chinakamiga taqqoslanadigan, estetik jihatdan, vizual tartibsizliklardan saqlanish kerak.

  Boshqa tomondan, narsalarni soddalashtirish uchun shunga o'xshash shriftlar oilasidan shrift tanlashingiz mumkin. Ushbu kursga borayotganda har xil harflar, harflar, o'lchamlar va kursivlar bilan shriftni tanlashga harakat qiling va ingl.Тафовутларни та'кидлаш учун ушбу компонентлардан фойдаланинг.

  Shriftlar qanday bo'lishi kerak

  Har xil shriftlar harflar o'lchamlari va shakllari assortimentida keladi. Бу одатий бо'лмаган одатий шрифтлар борасида айникса равшан. Ушбу фаркнинг бир кисмини эхтиёткорлик билан йозиш оркали мувозанатлаш мамкин бо'лса-да, агар битта шрифт бошкасидан тубдан баландрок бо'лса, у колади ва бу йаксши эмас. Vizual nomuvofiqlikni oldini olish uchun odatda bo'yi teng bo'lgan shriftni tanlang.

  Асосий матнни аджратиб корсатиш учун ко'шимчалардан фойдаланиш

  Замонавий Шрифт Нафакат Этиборни Джалб Килади. Ушбу шрифтни корсатиш услуби хам мухимдир; ва аслида сизнинг этиборингизни джалб килиш учун сизнинг таркибингиз ва логотипипингиз ва бундан буон у этказадиган хабар учун ко'шимча та'сир ко'рсатишдан йашширок усул йо'к.

  Добавить размер картангизга ультрабинафша нурлари, нурли плёнкалар, матнга уч о'лчовлилик ва одатий плёнкали аксанлар каби элементарни келтиради.Sizning kartangizni tarqatayotganda ushbu narsalar darhol e'tiboringizni jalb qiladi ва sizning kartangiz esda qolarli bo'ladi.

  Shunday qilib, jonli va trendli shriftlar ro'yxati:

  Банк Йокимли

  Йокимли Панк - бу ветчина кучли, ветчина баквват йозув шрифти. Бу мода ва хип-хоп типидаги shrift bo'lib, у muntazam ravishda mos keladigan, qo'lda chizilgan dizayn komponentlariga ega.

  Шрифтинг калин ва мунтазам озгариши

  KG Kechirasiz Kechirasiz - bu bir vaqtning o'zida professional va o'ynoqi bo'lgan tur.Бу кичик бизнес ва стартаплар учун идеал.

  чексизлик

  Бу минималистичная эстетика акс эттирувчи машхур без засечек шрифти. Бу замонавий ва осонгина о'килиши мамкин. Ushbu shrift, Juda ultra yupqa sans seriflardan farqli o'laroq, yorug 'va qorong'i fonlarga nisbatan yaxshi ajralib turadi.

  Код

  Агар сиз без засечек shriftlarini keyingi bosqichga chiqarishni istasangiz, bu yaxshi tanlovdir. Ушбу замонавий шрифт хар шил, баландлиги джихатидан иуда коп шрифтлардан фойдаланмасдан, зиддиятларни иштиро килиш учун осонликча о'згариши мамкин.

  Плазматик

  O'likdan qaytgan klassikmi? O'likdan tirilgan bu asrning o'rtalarida, zamonaviy shrift yana o'zining yoshligi va estetik jozibasi bilan bu erda. Bundan tashqari, u qorong'i va ochiq fonga qarshi иуда yaxshi ishlaydi.

  Шампан ва лимузинлар

  Ushbu oqlangan shrift yuqori darajadagi biznes va startaplar uchun juda mos keladi. Ушбу без засечек тури бутик до'конлари, кафелар, ресторан ва бошка шу каби корхоналар учун анг йаксши ко'ринишдир.

  Va nihoyat, hech bo'lmaganda, sizning shriftingiz bo'lgan kichik tuvaldan maksimal darajada foydalanish uchun to'g'ri shriftni ko'tarilgan ultrafiolet, uch o'lchovli va plyoncha' kabi's unhimishli qo.

  Харбий-амалий спорт турлари | O`zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi

  Харбий-амалий спорт турлари (матн давомида ХАСТ деб юритилади) –харбий хизматчилар ва макссус хизмат олиб борувчи шакслар томонидан баджарилиши билан бог'лик макссус харакатлар, уларнинг хизмат спорт вазифазин.

  HAST qoidalari O‘zbekiston Respublikasining «Жисмоний тарбия ва спорт то ‘рисида» ги Конунига мувофик белгиланади.

  HASTning xar biri uchun aloxida qoidalar jismoniy tarbiya va sport soxasidagi maxsus vakolatli davlat organi bilan kelishgan xolda O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tomonidan tasdiqlanadi.

  HASTni ruyxatdan o‘tkazish va uning maqomini belgilashda Sport turlarini va sport turining tarmoqlarini e’tirof etish, ularni sport turlari reyestriga kiritish xamda ushbu reyestrni yuritish tartibi to‘gir ’gavashiofshi nizqir ’

  HAST koidalari milliy armiya xizmat faoliyatida qo‘llanilib kelinayotgan sport turlariga nisbatan ishtirokchilar xamda xakamlar tomonidan musobaqa jarayonlaridan kelib chiqqan xolda belgilanadi.

  Armiya tizimida HAST harbiy xizmatchilarda jangovar va o‘z ixtisosligiga oid boshqa vazifalarni hal etish uchun zarur bo‘ladigan jismoniy sifatlarini talab darajasida saqlab, yanada rivojnavi’dirish-mahlab, yanada rivojnavi’dirish-mahlā

  Фукоролик джамияти тизмида ХАСТ йош авлодларда (харбий сохага оид о'кув муассасаларида о'киетган йош авлодлар) харбий сохага оид бошлангич билим, ко'никма ва малакаларини хакийкай хаморй хаммаларда харбийкйа хамбий хизалайа юкшак ма'навий-рухий сифатларини тарбиялаб боришдан иборатдир.

  HAST musobaqalari va mazkur sport turlari bilan shug‘ullanishning asosiy vazifalari shug‘ullanuvchilarning:

  чидамлык, кучлилик, тезлик ва чакконлик каби джисмоний сифатларини ривожлантириб, талаб дараджасида саклаб бориш;

  юриш цыин кечадиган худудларда пийода характератлананиш, табий ва сун'ий то 'сикларни йенгиб о'тиш ко'никмалари, ко'л джанги амалларини дадил баджариш ва харбий-амалий сузиш ша'лникантиларини;

  джисмонан камол топишини йаксшилаш, соглигини мустахкамлаш, атроф-мухит ва харбий - профессиональный фаолиятнинг салбий та'сирларига нисбатан, организующий чидамлилик сифатларини ошириш киради.

  ХАСТ шуг'улланиш ва мусобакаларида иштирок этиш джарайонида харбий хизматчиларнинг ва йош осиб келайотган авлодларнинг назарий билимлари ва ташкилий-услубий ко'никмалари шакллантирилади.

  HAST jamiatda jamoalarning hamda harbiy bo‘linmalar shaxsiy tarkiblarining maxsus-harbiy tayyorgarlik darajasi yanada oshishi, ma’naviy-ruhiy sifatlari puxta tarbiyalanishi, ularning jangovar xamjihatlashi tarki.

  HAST musobaqalari va shug‘ullanish dasturlariga kiritiladigan sport turlari hamda mashqlari:

  • харбий ко'пкураш спорт маймуйи - 100 метров масофага югуриш, то'сикларни йенгиб о'тиш, турникда тортилиш, йош гуршига караб 1000, 2000 ва 3000 метров масофаларга югуриш;
  • офицерлар учкураши - 100 метров масофага еркин сузиш, Макаров то'ппончасидан отиш, йош гюрсига караб 1000, 2000 ва 3000 метров масофаларга югуриш;
  • харбий учкураш - 100 метров масофага югуриш, гаранатани аникликга улоктириш, 3000 метров масофага анджом-аслаха (курол) билан югуриш;
  • беш кураш - 100 метров масофага югуриш, то'сикларни йенгиб о'тиш, турникда тортилиш, йош гурхига караб 1000, 2000 ва 3000 метров масофаларга югуриш, автомат Калашникова отишлар;
  • спорт мо'лджали - харитадан югуриб харакатлананиш йо'налишини органис;
  • 8 км масофага эга бо'лган 8 та назорат нукталаридан югуриб оатиш;
  • о'к-отиш спорт - Макаров то'ппончасидан хамда Калашников автоматидан отишлар;
  • унверсал джанг - универсал джанг то 'сикларни йенгиб оатиш, пневматик куролдан отиш, нишонларга пичок улоктириш ва ко'л джанги;
  • qo‘l jangi;
  • pichoq jangi;
  • боксов;
  • тош котариш спорти - 24 килограмма тошларни силтаб ва даст котариш;
  • спорт ва серхаракат о'йинлар - футбол, волейбол, баскетбол, регби, кичик футбол, пляж волейболи, стол тенниси, бадминтон в бошкалар.

  HAST bo'yicha Республика musobaqalarini o'tkazishda Vazirlar Maxkamasining 2014 YIL 29 iyuldagi 205-sonli qarori билэн tasdiqlangan «Ommaviy tadbirlarni o'tkazish qoidalari» га muvofiq, Mudofaa vazirligi miqiyosida эша Mudofaa Vazirligining jismoniy tayyorgarlik yo'nalishidagi tegishli Норматив-xuquqiy xujjatlari asosida amalga oshiriladi.

  ХАСТ бо'йича о'кув-машк машг'улотлари йиг'ини хамда спорт мусобакалари узбекистан Республикаси Мудофаа вазирлиджининг джисмоний тайоргарлик ва спорт бо'лими томонидан тасдикланган о'квакала мудофаста мусобактари мусобактари мусобакала спорт.

  ХАСТ бо'йича мусобакаларига хакамлик джисмоний тарбия ва спорт сохасидаги макссус ваколатга эга спорт хаками тоифалари мавджуд бо'лган шакслар хамда Узбекистон Республикаси Мудофаа вазирлайгиорга йисмоний спорт.

  Харбий-амалий олимпийа спорт турлари бо'йича умумармия о'йинлари

  Harbiy-amaliy Olimpiya спорт turlari bo'yicha Umumarmiya o'yinlari (Matn davomida HAOSTBUO»Деб yuritiladi) Узбекистон Республикаси спорт tizmida belgilangan„Умид nixollari“,„Баркамол авлод“,„Универсиада“Каби Узбекистон Республикаси Qurorlli Kuchlari ( matn davomida
  O'R QK deb yuritiladi) miqiyosida harbiy xizmatchilar orasida bo'lib o'tadigan harbiy-amaliy sport turlari musobaqalaridir.

  HAOSTBUO‘ni o‘tkazishdan ko‘zlagan maqsad:

  харбий хизматчиларнинг чидамлилик, кучлилик, тезлик ва чакконлик каби джисмоний сифатларини ривожлантириб, талаб дараджасида саклаб бориш;

  харбий хизматчиларнинг джисмонан камол топишини йаксшилаш, соглигини мустахкамлаш, атроф-мухит ва харбий-профессиональный фаолиятнинг салбий та'сирларига низбатан организация чидамлилик сифатларини ошириш;

  харбий бо'линмаларнинг шаксий таркибларини макссус-харбий таййоргарлик дараджаси янада ошиши, ма'навий-рухий сифатлари пухта тарбияланиши, уларнинг джанговар хамджихатлиги такомиллаштириш;

  юкори натиджаларга эришадиган харбий спортчиларни узбекистон терма джамоалари таркибида халкаро спорт майдонларида иштиок эттириш учун йетказиб бериш.

  O'R QK miqiyosida (Mudofaa vazrligi raxbarligida) 2004 йилдан бошлаб до 2012 йилга кадар хар икки йилда я'ни 2004 йилда и-чи, 2006 йильда II-чи, 2008 йилда III-чи, 2010 йилда IV-чи, 2012 йилда V-chi Umumarmiya o'yinlari bo'lib o'tdi. 2016 йилдан бошлаб хар уч йильда яни 2016 йил ви-чи Умумармия о'йинлари бо'либ о'тди. Навбатдаги VII-chi Umumarmiya o‘yinlari 2019 yilda bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan.

  Umumarmiya o‘yinlari dasturidan o‘rin egallagan sport turlari:

  • харбий копкураш спорт маймуйи;
  • офицерлар учкураши;
  • харбий учкураш;
  • спорт мо'ляли;
  • o‘q-otish sporti;
  • qo‘l jangi;
  • pichoq jangi;
  • боксов;
  • тош котариш;
  • волейбол;
  • регби;
  • кичик футбол;
  • stol tennisi;
  • бадминтон в бошкалар.

  2016 йилда бо'либ отган VI-HAOSTBUO ‘z natijalariga asosan O ’zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo‘shinlaridan jami bo‘lib

  39 нафар Мудофаа вазирлиги спорт устаси, 47 нафар Мудофаа вазирлиги спорт усталигига нозод, 160 нафар биринчи разрядли, 123 нафар иккинчи разрядли ва 16 нафар учинчи разрядли харбий спортчиларни чикиларни.

  .